نام واحد : ایرسا آبزیان

نام محصول : خدمات تونل انجماد

 • سریال مجوز : 1601742
 • شماره مجوز : 1198699
 • تاریخ مجوز : 06/07/1381
 • کد محصول : 15135014
 • شرح محصول : خدمات تونل انجماد
 • ظرفیت : 20 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%