نام واحد : حشمت الله گودرز مهدیخانی

نام محصول : سردخانه زیر صفر

 • سریال مجوز : 1601856
 • شماره مجوز : 11913891
 • تاریخ مجوز : 02/10/1381
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%