نام واحد : رحمت الله حق نجات

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1601927
 • شماره مجوز : 11920325
 • تاریخ مجوز : 27/12/1390
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%