نام واحد : مجید امیری

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1602663
 • شماره مجوز : 11918176
 • تاریخ مجوز : 12/10/1384
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%