نام واحد : تیمور عزیزی پناه

نام محصول : پودر بیتومین { رزنیت }

 • سریال مجوز : 1406666
 • شماره مجوز : 122/12600
 • تاریخ مجوز : 04/12/1390
 • کد محصول : 14291111
 • شرح محصول : بیتومین { رزنیت }
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%