نام واحد : امید ماکارون دشتستان

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1603011
 • شماره مجوز : 11925934
 • تاریخ مجوز : 24/12/1385
 • کد محصول : 15441111
 • شرح محصول : ماکارونی
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%