نام واحد : تعاونی تولید قند حبه و کله کریستال دیرگروه 963

نام محصول : قندحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 1603089
 • شماره مجوز : 11922373
 • تاریخ مجوز : 11/11/1385
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%