نام واحد : تعاونی تولید کنسرو ماهی گروه 839

نام محصول : کنسروماهی تون

 • سریال مجوز : 1603586
 • شماره مجوز : 1197317
 • تاریخ مجوز : 17/07/1391
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%