نام واحد : صادق فرجام پور

نام محصول : بازیافت ضایعات مرغ و ماهی

 • سریال مجوز : 1604146
 • شماره مجوز : 1196148
 • تاریخ مجوز : 22/04/1388
 • کد محصول : 15121610
 • شرح محصول : پودرازابزیان وضایعات ابزیان { غیرخوراکی }
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%