نام واحد : تولیدات دریائی کنسرووپودرماهی تیاب کنار

نام محصول : روغن ماهی

 • سریال مجوز : 2300856
 • شماره مجوز : 15693
 • تاریخ مجوز : 29/08/1384
 • کد محصول : 15141711
 • شرح محصول : روغن ماهی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%