نام واحد : تعاونی صنایع غذائی آریان

نام محصول : سردخانه زیر صفر

 • سریال مجوز : 2300044
 • شماره مجوز : 9338
 • تاریخ مجوز : 17/05/1384
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%