نام واحد : تلاونگ غذائی تلاونگتمدید42904

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی گوشت

 • سریال مجوز : 1764901
 • شماره مجوز : 68397
 • تاریخ مجوز : 14/11/1381
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%