نام واحد : سهامی پشتیبانی اموردام کشور

نام محصول : خوراک آماده طیور

 • سریال مجوز : 2300058
 • شماره مجوز : 23239
 • تاریخ مجوز : 16/12/1383
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 21,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%