نام واحد : شریف زاگرس محمدرضا شریفیتمدید64886

نام محصول : ابغوره

 • سریال مجوز : 1765774
 • شماره مجوز : 23152
 • تاریخ مجوز : 07/03/1382
 • کد محصول : 15131733
 • شرح محصول : ابغوره
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%