نام واحد : حجت زمانیان

نام محصول : تونل انجماد

 • سریال مجوز : 2300887
 • شماره مجوز : 12243
 • تاریخ مجوز : 29/10/1375
 • کد محصول : 15135014
 • شرح محصول : خدمات تونل انجماد
 • ظرفیت : 1,460 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%