نام واحد : عباس روحیتمدید67969

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 1766385
 • شماره مجوز : 28234
 • تاریخ مجوز : 01/06/1382
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%