نام واحد : فرآورده های گوشتی نور زاهدان

نام محصول : بسته بندی وانجماد گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 2301433
 • شماره مجوز : 18639
 • تاریخ مجوز : 03/09/1390
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%