نام واحد : فرآورده های دریایی ساحل صیدکنارک

نام محصول : کنسروماهی

 • سریال مجوز : 2301516
 • شماره مجوز : 10464
 • تاریخ مجوز : 11/04/1387
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 21,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%