نام واحد : آمادوپشتیبانی ناحیه انتظامی سیستان وبلوچستان

نام محصول : انواع کنسرو گوشتی

 • سریال مجوز : 2302194
 • شماره مجوز : 6986
 • تاریخ مجوز : 02/06/1379
 • کد محصول : 15111510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو
 • ظرفیت : 230 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%