نام واحد : فانوس چابهارسهامی خاص

نام محصول : کنسرو ماهی

 • سریال مجوز : 2303391
 • شماره مجوز : 18635
 • تاریخ مجوز : 06/09/1382
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 2,160 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%