نام واحد : پودر ماهی چیلان

نام محصول : پودرماهی

 • سریال مجوز : 2302428
 • شماره مجوز : 26982
 • تاریخ مجوز : 12/11/1385
 • کد محصول : 15121611
 • شرح محصول : پودرازضایعات ماهی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%