نام واحد : نادر2002سهامی خاص

نام محصول : قندحبه از شکر

 • سریال مجوز : 2302763
 • شماره مجوز : 20383
 • تاریخ مجوز : 01/10/1382
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 1,070 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%