نام واحد : عمل آوری و بسته بندی وانجمادماهی مهرآوران کنارک

نام محصول : کنسروماهی

 • سریال مجوز : 2302854
 • شماره مجوز : 1876
 • تاریخ مجوز : 24/01/1384
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 2,270 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%