نام واحد : حمیدرضا عارف آخر

نام محصول : قندکله وحبه از شکر

 • سریال مجوز : 2303186
 • شماره مجوز : 5471
 • تاریخ مجوز : 31/02/1386
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 4,550 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%