نام واحد : سیما شهرکی

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2303244
 • شماره مجوز : 25618
 • تاریخ مجوز : 06/11/1388
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 96 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%