نام واحد : فرآورده های غذائی شایان کنارک

نام محصول : کنسرو انواع غذای آماده

 • سریال مجوز : 2301750
 • شماره مجوز : 23906
 • تاریخ مجوز : 06/09/1387
 • کد محصول : 15131660
 • شرح محصول : کنسروانواع غذاهای اماده
 • ظرفیت : 405 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%