نام واحد : سید علی هاشمی

نام محصول : نان ماشینی

 • سریال مجوز : 2304458
 • شماره مجوز : 15307
 • تاریخ مجوز : 10/08/1383
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 4,260 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%