نام واحد : رفیع کنارک

نام محصول : کنسر ماهی

 • سریال مجوز : 2304560
 • شماره مجوز : 26722
 • تاریخ مجوز : 23/11/1386
 • کد محصول : 15121113
 • شرح محصول : کنسروماهی تون
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%