نام واحد : محمدحسن اهرمی

نام محصول : تونل انجماد

 • سریال مجوز : 2304607
 • شماره مجوز : 8308
 • تاریخ مجوز : 20/03/1387
 • کد محصول : 15135014
 • شرح محصول : خدمات تونل انجماد
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%