نام واحد : مهتا پروتئین شرق قربان ممی پوربجندیتمدید99230

نام محصول : اماده سازی بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1770076
 • شماره مجوز : 59264
 • تاریخ مجوز : 22/06/1383
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%