نام واحد : عمل آوری کنجد طاووس

نام محصول : حلوا شکری

 • سریال مجوز : 2301947
 • شماره مجوز : 29043
 • تاریخ مجوز : 18/12/1389
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 4,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%