نام واحد : نسیم طیورسهامی خاص

نام محصول : تونل انجماد

 • سریال مجوز : 2302385
 • شماره مجوز : 20310
 • تاریخ مجوز : 29/10/1383
 • کد محصول : 15135014
 • شرح محصول : خدمات تونل انجماد
 • ظرفیت : 18 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%