نام واحد : تعاونی کشتارگاه طیورشماره263زاهدان

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2300250
 • شماره مجوز : 20802
 • تاریخ مجوز : 08/11/1383
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 218 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%