نام واحد : صنایع گوشتی بزرگمهر زاهدانپارس مهرگوشت

نام محصول : کشتارگاه صنعتی دام نوع گوسفندی

 • سریال مجوز : 2302971
 • شماره مجوز : 12286
 • تاریخ مجوز : 05/07/1384
 • کد محصول : 15111112
 • شرح محصول : کشتارگاه ازنوع گوسفندی
 • ظرفیت : 140,000 راس
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%