نام واحد : مجتمع کنسروسازی شیلان فرد

نام محصول : یخ قالبی

 • سریال مجوز : 2301650
 • شماره مجوز : 4306
 • تاریخ مجوز : 12/02/1387
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 31,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%