نام واحد : ناصر پورکند

نام محصول : پودرماهی غیرخوراکی

 • سریال مجوز : 2305262
 • شماره مجوز : 13862
 • تاریخ مجوز : 17/06/1390
 • کد محصول : 15121611
 • شرح محصول : پودرازضایعات ماهی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%