نام واحد : امیرقلی ومجیددهقان معینیتمدید67285

نام محصول : فیش فینگر

 • سریال مجوز : 1771989
 • شماره مجوز : 70106
 • تاریخ مجوز : 26/12/1383
 • کد محصول : 15121512
 • شرح محصول : فیش فینگر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%