نام واحد : مجتمع کنسروسازی شیلان فرد

نام محصول : کنسرو غیرگوشتی حبوبات

 • سریال مجوز : 2301650
 • شماره مجوز : 4306
 • تاریخ مجوز : 12/02/1387
 • کد محصول : 15131611
 • شرح محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات
 • ظرفیت : 4,980 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%