نام واحد : پارت سیرنگ

نام محصول : روغن ماهی

 • سریال مجوز : 2304652
 • شماره مجوز : 7180
 • تاریخ مجوز : 07/03/1387
 • کد محصول : 15141711
 • شرح محصول : روغن ماهی
 • ظرفیت : 245 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%