نام واحد : شهرداری خاش

نام محصول : کشتارگاه انواع دام

 • سریال مجوز : 2307339
 • شماره مجوز : 12282
 • تاریخ مجوز : 31/04/1387
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 30,000 راس
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%