نام واحد : فرآورده های دریایی ماران

نام محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات

 • سریال مجوز : 2300809
 • شماره مجوز : 22947
 • تاریخ مجوز : 26/08/1387
 • کد محصول : 15131611
 • شرح محصول : کنسروغیرگوشتی حبوبات
 • ظرفیت : 882 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%