نام واحد : محمدحسین رئیسی

نام محصول : بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 2301894
 • شماره مجوز : 32890
 • تاریخ مجوز : 10/12/1387
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%