نام واحد : کشت وصنعت شکوه طعام وارنا

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 1700786
 • شماره مجوز : 37954
 • تاریخ مجوز : 04/06/1386
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%