نام واحد : سید هاشم هاشمی حقیقت

نام محصول : نشاسته صنعتی

 • سریال مجوز : 1700793
 • شماره مجوز : 65341
 • تاریخ مجوز : 25/03/1364
 • کد محصول : 15321130
 • شرح محصول : نشاسته ازسایردانه ها
 • ظرفیت : 1,215 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%