نام واحد : لبنیات ایران خرم لبنیات بلغار

نام محصول : سردخانه

 • سریال مجوز : 1701039
 • شماره مجوز : 32192
 • تاریخ مجوز : 08/09/1372
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%