نام واحد : صافا

نام محصول : کنسروذرت

 • سریال مجوز : 1702055
 • شماره مجوز : 370485
 • تاریخ مجوز : 16/12/1356
 • کد محصول : 15131637
 • شرح محصول : کنسرومیوه
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%