نام واحد : حسین گرگانی

نام محصول : پودر استخوان

 • سریال مجوز : 1700095
 • شماره مجوز : 47145
 • تاریخ مجوز : 29/10/1363
 • کد محصول : 15111814
 • شرح محصول : پودراستخوان
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%