نام واحد : صدرپرنون

نام محصول : قند حبه

 • سریال مجوز : 1701293
 • شماره مجوز : 41404
 • تاریخ مجوز : 17/12/1378
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 3,280 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%