نام واحد : حبیب اله وبهلول نوروزی

نام محصول : کنسروغیرگوشتی

 • سریال مجوز : 1701298
 • شماره مجوز : 37150
 • تاریخ مجوز : 19/10/1378
 • کد محصول : 15131610
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کنسروسازی غیرگوشتی
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%