نام واحد : طهران همبرگر

نام محصول : پیتزاآماده طبخ

 • سریال مجوز : 1701302
 • شماره مجوز : 41493
 • تاریخ مجوز : 21/10/1361
 • کد محصول : 15441141
 • شرح محصول : خمیر پیتزا
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%