نام واحد : به آوران شوان محمودمنفردومیرحسن نقیبیتمدید44370

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 1776259
 • شماره مجوز : 60098
 • تاریخ مجوز : 22/05/1385
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%